Informacje o Oddziale

Na tej stronie mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji


 Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 

·       szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,

·       zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,

·       współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,

·       promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,

·       reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,

·       wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny" oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,

·       współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,

·       opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 

·       współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,

·       współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,

·       wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,

·       organizowanie zebrań naukowych,

·       organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,

·       prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

·       współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno - bytowych swoich członków,

·       czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,

·       podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

 


Oddziały Chirurgii Ogólnej na Śląsku 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Główna

(C) Wauzi 2021